สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม MPN Horizons 2023 ตอน 2
การรักษาด้วยตัวยาใหม่ๆนอกเหนือจากยา Ruxolitinibในการรักษาโรค MPNs ของปี 2023 และ ในอนาคต
โรคเลือดข้น PV
– Ropeginterferon ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2021
– PTG-300 (Rusfertide-hepcidin mimetic)
โรคเกล็ดเลือดสูง ET
– Ropeginterferon
– Bomedemstat(poLSD-1 inhibitor
โรคพังผืดในไขกระดูก MF
1. ยาตัวใหม่นอกจากยา Ruxolitinib and Fedratinib
-Pacritinib (PAC) ที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 สำหรับ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูง ที่มีเกล็ดเลือดน้อยกว่า 50,000
– Momelotinib (MOMENTUM Ph3)
– NS-018, ยายับยั้ง JAK ตัวอื่นๆ
2. ยา JAKi ตัวใหม่ร่วมกับยา Ruxolitinib
– BCLXLi + Ruxo
– BRDi / BETi + Rixo
3. ตัวยาใหม่ๆเลยนอกเหนือจากยายับยั้ง JAK สำหรับผู้ป่วย MF ที่โรคกลับมา/โรคไม่ตอบสนองต่อการรักษา
4. ผู้ป่วย MF ที่มีอาการซีด ต้องใช้ยาตัวใหม่/วิธีการใหม่ เช่น ACVR1 และ อื่นๆ
CR: Speaker and the owner of data