สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม MPN Horizons 2023 ตอน 4
Speaker ได้นำเสนอประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับว่า ทำไม แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ถึงต้องส่งผู้ป่วยโรค MPNs ไปพบหมอทางโลหิตวิทยา ซึ่งมีความจำเป็นต้องทำการตรวจทาง lab เพื่อดูและประเมินค่า ของผู้ป่วย MPN แต่ละชนิดที่ มีความแตกต่างกันไป ดังนี้
โรคเลือดข้น PV
ฮีโมโกลบิน Hb : มากกว่า 16.5 ในผู้ชาย และ มากกว่า 16.0 ในผู้หญิง
ฮีโมโตคริต Hct: มากกว่า 49% ในผู้ชาย และ มากกว่า 48% ในผู้หญิง
เกล็ดเลือด Plt: อาจสูงเกินค่าปกติ
เม็ดเลือดขาว WBC: อาจสูงเกิน
เซลล์มะเร็ง Blasts: None
LDH เป็นเอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ : ปกติ
ม้าม Spleen: อาจพบม้ามโต 70%
โรคเกล็ดเลือดสูง ET
ฮีโมโกลบิน Hb : ปกติ
ฮีโมโตคริต Hct: ปกติ
เกล็ดเลือด Plt: มากกว่า 450,000
เม็ดเลือดขาว WBC: ปกติ
เซลล์มะเร็ง Blasts: None
LDH เป็นเอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ : ปกติ
ม้าม Spleen: อาจพบม้ามโต 50%
โรคพังผืดในไขกระดูก ชนิด Pre PMF
ฮีโมโกลบิน Hb : ปกติ หรือ ลดลง
ฮีโมโตคริต Hct: ปกติ
เกล็ดเลือด Plt: อาจสูงเกิน
เม็ดเลือดขาว WBC: เท่ากับหรือมากกว่า 11,000
เซลล์มะเร็ง Blasts: ไม่เพิ่มขึ้น
LDH เป็นเอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ : เพิ่มขึ้นได้ไม่ต่อเนื่อง
ม้าม Spleen: อาจพบม้ามโต
โรคพังผืดในไขกระดูก ชนิด PMF
ฮีโมโกลบิน Hb : ลดลง
ฮีโมโตคริต Hct: ปกติ หรือ ลดลง
เกล็ดเลือด Plt: ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงได้
เม็ดเลือดขาว WBC: เท่ากับหรือมากกว่า 11,000
เซลล์มะเร็ง Blasts: อาจเพิ่มขึ้น
LDH เป็นเอนไซม์ที่บ่งบอกว่าเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ : เพิ่มขึ้น
ม้าม Spleen: ม้ามโตมากกว่า 19 cm.
Cr: the owner of data and Speaker #mpnhz23