สรุปหัวข้อการประชุม MPN Horizons 2019 ตอนที่ 8

สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชมรมฯทุกท่าน ในตอนที่ 8 นี้ ผมขอเล่าถึง หัวข้อทางด้าน medical session ที่ทาง Speaker ได้นำเสนอเกี่ยวกับ Quality of Life, Patient Reported Outcomes ซึ่งผมได้มีการพูดถึงความหมายของคำว่า Patient Report Outcomes หรือ เรียกย่อๆว่า PROs ไว้แล้วในตอนที่ 4 แต่ไม่ได้เน้นมากนัก ผมขอขยายความเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดังนี้ครับ
การประเมินคุณภาพของการรักษา ประกอบด้วยการประเมินทางโครงสร้าง กระบวนการและผลการรักษา ซึ่งผลการรักษาจะเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนถึงกระบวนการและโครงสร้าง โดย fact sheet นี้จะมุ่งเน้นถึงการนำผลลัพธ์การรักษามาเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการรักษา และเพื่อประโยชน์ทางด้านการวิจัย นอกจากนี้การวัดผลการรักษายังมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้เป็นตัววัดผลการปฏิบัติงานและการจ่ายค่าตอบแทนในระบบสาธารณสุขของบางประเทศ การรักษาอย่างมีคุณภาพ หมายถึง การบริการทางสาธารณสุขที่ให้แก่ผู้ป่วยและประชากร ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการและเป็นไปตามหลักวิชาการที่ทันสมัย ผลของการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยอาจมีความแตกต่างกันขึ้นกับ มุมมองของผ ผู้ป่วย หรือแพทย์ผู้รักษา หรือผู้ดูแล หรือผู้วิจัย เวลา และข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึง บุคลากรและเทคโนโลยี ตัวอย่าง ของผลการรักษา ได้แก่ • ผลการรักษาที่ประเมินโดยผู้ป่วย หรือที่เรียกว่า Patient-reported outcomes (PROs) เช่น ระดับความรุนแรงของอาการ ผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิต ผลข้างเคียง คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การฟื้นตัว เป็นต้น • ผลการรักษาทางคลินิก (Clinical outcomes) เช่น ภาวะแทรกซ้อน ปริมาณยาแก้ปวดที่ใช้ อัตราตาย • ผลการรักษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health economic functions) เช่น ค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรและการท าหัตถการ (บุคลากร, เครื่องมือ, เวชภัณฑ์) โดยเปรียบเทียบในภาคการรักษาแบบผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน และการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนกับรัฐบาล
ในตอนที่ 8 นี้ ผมขอเน้นถึง ผลการรักษาที่ประเมินโดยผู้ป่วย (PROs) ซึ่งทาง Speaker ได้พูดถึง แบบประเมินอาการของกลุ่มโรค MPN ใน 10 อาการ ที่เรียกว่า MPN10 โดยผู้ป่วยจะเป็นผู้ประเมินอาการของตัวเอง ตามความรุนแรง ตั้งแต่ 0 – 10 ทั้ง 10 อาการ คือ อ่อนเพลีย รู้สึกอิ่มเร็วกว่าปกติ แน่นท้อง ความเฉื่อยชา ขาดสมาธิในการทำงาน เหงื่อออกกลางคืน อาการคัน อาการปวดกระดูก มีไข้ และ น้ำหนักลด ตามตัวอย่างภาพของแบบฟอร์มที่ผมได้ captured มาโพสไว้ด้วยนะครับ ซึ่งเคยทำออกมาเป็นคู่มืออธิบาย แต่ตอนนี้ สามารถ download ได้จาก apps แล้วเพื่อช่วยบันทึกติดตามการพัฒนาของอาการได้ #mpn