MPN Horizons Virtual Conference 2021:November 12-14
สรุปประเด็นสำคัญ ตอนที่ 5
ในตอนที่ 4 ได้พูดถึงวิธีการเลือกผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก MF สำหรับทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด หรือ การปลูกถ่ายไขกระดูก (sct) ในตอนที่ 5 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของการทำ sct ขอจบด้วยประเด็น คะแนนที่ใช้ประมินความเสี่ยง และ การใช้ยา Ruxolitinib
Transplant risk score เป็นสิ่งที่ใช้ประเมินความสำเร็จ ในการทำ sct
จะเห็นว่า ใน Calr และ MPL ได้ risk score ถึง 2 คะแนน แสดงว่าการกลายพันธุ์ชนิดนี้ มีอัตราการรอดชีวิตต่ำกว่าการกลายพันธุ์อื่น
อีกปัจจัยที่ได้ 2 คะแนนคือ สเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่ไม่เหมาะสมตรงกัน ทำให้อัตรารอดต่ำ
แนะนำให้ใช้ ruxolitinib ก่อนการทำ sct
และไม่ควรใช้นานเกินไปจนเกิดการดื้อต่อยา ruxolitinib ก่อนทำ sct
ผลของการใช้ ruxolitinib ชัดเจนว่าทำให้การทำ sct สำเร็จมากขึ้น
กราฟสีเขียวคือการใช้ ruxolitinib
ภาพบน มีการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง
ภาพล่าง 2 ภาพแสดงการรอดชีวิตที่สูงกว่ามาก
Cr: Many thanks for informative and imoressive presentation to Prof. Nicolaus kruger และ คุณบูรชัย ที่ช่วยสรุปข้อมูล