ตอนที่ 2: ลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs ที่ติดเชื้อ โควิด-19

5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020-Day2 (24th Jan)
Take-Home Message: EP2 Thrombosis in MPNs with Covid-19
ตอนที่ 2: ลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs ที่ติดเชื้อ โควิด-19
1. โดยรวม อัตราสะสมของ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (VTE) และในหลอดเลือดแดง (Arterial) คือ 8.6% ของการเฝ้าสังเกตการณ์ 60 วัน ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือดสูง MPNs จำนวน 162 รายที่ติดเชื้อ โควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (VTE) และ เกิดจากการให้ยาป้องกันโรคกลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (LMWH prophylaxis)
2. ในผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV และ โรคพังผืดในไขกระดูก MF อัตราของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (VTE) อยู่ที่ 4.8% และ 5.4% ตามลำดับ ในขณะที่ ผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูงจะสูงกว่า คือ ประมาณ 17%
3. เราคาดว่า อย่างน้อยที่สุด ผู้ป่วยโรค MPNs บางรายที่เสียชีวิต จากการเสื่อมสภาพของระบบหายใจ การลดลงของจำนวนเกล็ดเลือด (platelet number) มีส่วนสัมพันธ์กับ การเสื่อมสภาพของระบบหายใจ (respiratory deterioration) และ ภาวะปอดบวม (pneumonia) สามารถเกิดจาก ลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด (pulmonary thrombosis) รองจาก การอักเสบที่ปอด (lung inflammation)
Cr: Many thanks for the exciting and informative presentation to Prof. Tiziano Barbui