5thMPN Horizons Mini Virtual Conference 2020-Day2 (24th Jan)
Take-Home Message: EP5 Clinical & Economical Implications of Hydroxyurea Intolerance in PV in routine clinical practice in Israel
ตอนที่ 5: การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางคลินิกของการแพ้ยาไฮดร็อกซี่ยูเรีย HU ในผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV ที่ประเทศ อิสรเอล
จากผลการศึกษา ผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV 830 คน มีผู้ป่วยที่แพ้ยา HU 318 คน (38.3%) ดื้อยา 3 คน และไม่อยู่ในเกณฑ์แพ้ยาหรือดื้อยา 509 คน (61.3%)
1. เกือบ 40% ของผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV ที่แพ้ยา ไฮดร็อกซี่ยูเรีย HU
2. ผู้ป่วยที่แพ้ยา HU เพิ่มอัตราการเสียชีวิต ลิ่มเลือดอุดตัน พัฒนาไปเป็นโรคพังผืดในไขกระดูก MF การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และ เกิดภาระทางอารมณ์ ที่สูงกว่า ผู้ป่วยที่ไม่แพ้ยา ประมาณ 2 – 4 เท่าตัว
3. การแพ้ยา HU มีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น
4. การแพ้ยา HU ของผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV ส่งผลกระทบทางเศรษกิจทางคลินิกอย่างมาก ชี้ถึงความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยอย่างจริงจัง
5. ยา Ruxolitinib และ Ropeginterferon สำหรับผู้ป่วยโรคเลือดข้น ได้ถูกจัดลำดับ ในเกณฑ์ สูงขึ้นโดย HTA committee และคาดว่าจะรู้ผลการตัดสินใจสุดท้ายใน 2-3 วันนี้
Cr: Many thanks for the impressive and informative presentation to Giora Sharf