Month: February 2024

ผลกระทบของรัสเฟอร์ไทด์ต่อโรคเลือดข้น (PV)โพลีไซเธเมีย เวรา

ผลกระทบของรัสเฟอร์ไทด์ต่อโรคเลือดข้น (PV)โพลีไซเธเมีย เวรา ผลการทดลอง Phase 2 REVIVE ซึ่งตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Rusfertide ในการรักษาโรค PV ใหม่ ในช่วงระยะเวลาศึกษา 28 สัปดาห์ การรักษาด้วย Rusfertide มีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยของฮีมาโตคริต (อัตราส่วนของปริมาตรของเซลล์เม็ดเลือดแดงต่อปริมาตรรวมของเลือด) น้อยกว่า 45% นอกจากนี้ ผู้ป่วยจำนวนมากตอบสนองต่อการรักษาด้วย Rusfertide…