สรุปมุมมอง การรักษาของโรคมะเร็งเลือด MPNs ทั้ง 3 โรค ในปีนี้ จากการประชุม 7th Annual Women & MPN Conference เมื่อวันที่ 24 กันยายน 64 โดย Dr. Ruben Mesa
Outlook 2021
โรคเลือดข้น PV
-เน้นความสำคัญของการใช้ interferon
-รอการรับรอง Ropeginterferon ใน อเมริกา
-ยาใหม่ PTG 300 ควบคุม hematocrit ลดการทำ phlebotomy
-HDAC Inhibitor (givinostat)
-MDM2 Inhibitor (idasanutlin KRT232)
โรคเกล็ดเลือดสูง ET
-เพิ่มการใช้ Interferon และรอการรับรอง Ropeginterferon
-Jak inhibitor เป็น backup option
-Ropeg+Anagrelide
-IMG 7289
-เริ่มงานวิจัยเกี่ยวกับ Calr มากขึ้น
โรคพังผืดในไขกระดูก MF
-รอการรับรอง Pacritinib และ Momelotinib
-การทดลองยาสำหรับ MF จำนวนมาก
-กำหนดโดสและระยะเวลาให้ยาที่เหมาะสม การเลือกเปลี่ยนวิธีรักษา
-ให้ความสำคัญกับการทดลองใน Calr มากขึ้น
Cr: ต้องขอขอบคุณ คุณบูรชัยที่ช่วยแปลสรุปและนำมาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกของชมรมฯ