MPN SPRING SYMPOSIUM 2021: May 27-28
EP11: สรุปประเด็นสำคัญ ตอนที่ 11
Martin Griesshammer บรรยายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ไว้ว่าในสมัย 30 ปีก่อนที่ยังไม่มีการรักษาด้วยยาใหม่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเลือด จะต้องทำแท้งทั้งหมด (เนื่องจาก ฮอร์โมนเพศ มีส่วนต่อการอุดตันของเลือด)
ปัจจุบัน อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จนถึงคลอดลูกในผู้ป่วย MPN โดยเฉพาะ ET ทำได้เกือบเท่าคนปกติ
คนปกติ 80%
ผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดสูง ET 73%
ผู้ป่วยโรคเลือดข้น PV < 50%
โดยรวมจากการศึกษาของผู้ป่วยโรค MPNs มีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ประมาณ 65%
จะเห็นว่า PV มีความยากกว่าในการตั้งครรภ์ให้สำเร็จ
ต้องยินดีกับผู้ป่วย ET ด้วยนะครับ แต่อัตราสำเร็จแบบนี้ จะต้องพบหมอและวางแผนการตั้งครรภ์ล่วงหน้าหลายเดือน
ขณะกินยา Anagrelide และยา HU ห้ามตั้งครรภ์
ยาที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์
Interferon
Heparin (low molecular)
Early acquisition Jak2 เป็น somatic สามารถส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น พ่อแม่ไปสู่ลูก (inherit)แต่ไม่ได้เป็นการส่งผ่านเหมือนกับความผิดปกติทางกรรมพันธุ์แบบปกติ เราเรียกว่า familial MPN มีจำนวนมากถึง 10% ของ MPN ทั้งหมด เราสามารถเรียกว่า familial MPN เป็น Hereditary
Cr: เจ้าของภาพ เจ้าของข้อมูล และคุณบูรชัยที่ร่วมกันช่วยสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ