วันนี้เป็นอีกครั้ง ที่มาทำงานจิตอาสา มาพูดประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลพื้นฐาน กับผู้ป่วยโรคเลือดและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโรคมะเร็งเลือด ชนิด CML และ MPN เนื่องในโอกาสวัน MPN โลก (12/9/19) และ วัน CML โลก (22/9/19) ที่ คลีนิกโลหิตวิทยา ร.พ. จุฬาลงกรณ์
This morning, it was my 2nd time to verbally provide the basic information about CML and MPN blood cancers on the occasion of CML Awareness Day 22/9 and MPN Awareness Day 12/9, to both patients and care-givers at Hematology clinic, Chulalongkorn hospital. #mpn #mpnawarenessday