25th EHA Virtual Congress Take-home message: EP5

สรุปประเด็นตอนที่5
Rationale for earlier use of Ruxolitinib in MF patients
เหตุผลสำหรับการใช้ยา Ruxolitinib แต่เนิ่นๆของผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก MF
จากการศึกษาผู้ป่วยชาวอิตาลี จำนวน 408 คน พบว่า
1. อิทธิพลของระดับขั้นของโรคต่อผลการตอบสนองของยา เกี่ยวกับ ม้ามและอาการ จะต่ำกว่า ถ้า..
– ช่วงเวลาระหว่างการวินิจฉัยของโรค และเวลาที่เริ่มทานยา มากกว่า 2 ปี
– ม้ามโตขนาดใหญ่
– เกล็ดเลือดต่ำ/การให้เลือดเป็นเวลานาน
– ความเสี่ยงระดับกลางขั้น2
2. อิทธิพลของขนาดยาที่ใช้ทาน
– ผู้ป่วยที่พึ่งตรวจพบอาจมีอาการแพ้ต่อการใช้ขนาดของยาที่สูง
– ผู้ป่วยที่เริ่มด้วยขนาดยาที่สูง มีอัตราผลการตอบสนองสูงกว่า
– การใช้ขนาดยาที่ต่ำกว่า อาจได้ผลที่ลดลง
ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาระดับการทานยาในขนาด 10 มล. หรือ มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ได้ผลการตอบสนองของ ม้าม ดีกว่า
– ผู้ป่วยที่รักษาด้วยขนาดยา 10 มล.หรือมากกว่าใน 12 สัปดาห์แรก ได้ผลการตอบสนอง 44.4% ในขณะที่ผู้ป่วยที่รักษาด้วยขนาดที่ต่ำกว่า 10 มล. ได้ผล 25.4%